مشارکت در سهام شرکتهای دانش بنیان

  • واحدهای دانشگاهی می‌توانند در تاسیس شرکتها و موسسههای دانش بنیان به میزان حداقل 25% با مجوز شورا سرمایه گذاری نمایند.
  • برای استفاده و بهره مندی واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی از دستاوردهای پژوهشی در شرکت‌ها و موسسههای دانش بنیان، بخشی از سهام شرکتها و موسسههای یادشده با توافق سهامداران(سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی منظور می‌شود.

با کسب مجوز از ریاست عالیه دانشگاه، سهم دانشگاه تا سقف 49% قابل افزایش است


ارسال نظر

Captcha image

نظرات