شاخصهای شرکتهای دانش بنیان نوپا

1.    تولیدکننده و یا دارای برنامه طراحی و تولید کالای دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مربوط یا ستاد فناوری راهبردی مربوط باشد.
2.    نهادینه‎سازی و بومی‎سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
3.    دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد.
4.    شرکت دارای 2 نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.
5.    حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
6.    عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.
7.    دوسوم اعضای هیات مدیره دارای حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:
•    حداقل مدرک کارشناسی
•    حداقل 3 سال سابقه کاری یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی
•    حداقل یک اختراع تایید شده
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات