دوره رشد (Incubation period)

دوره‎‏ای است حداکثر 3ساله، که طی آن واحد‏های فن‏‎آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‎‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فن‏‎آور" می‎‏گویند.


    • حداکثر بودجه قابل اختصاص 100 میلیون ریال بوده و در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا 150میلیون ریال قابل افزایش است.
    • مکان اختصاص داده شده به صورت مجزا می‏‎باشد.
    • اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، تولید، شرکت در نمایشگاه‎‏ها، آموزش نیروی متخصص مورد نیاز و ... قابل مصرف می‏‎باشد.
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات